fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> Visa NEWZEALAND BUSINESS

Visa NEWZEALAND BUSINESS

 

วีซ่าธุรกิจประเทศนิวซีแลนด์

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกที่นี้
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
  • ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานการจองโรงแรม
  • ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์