fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> Visa FRANCE BUSINESS

Visa FRANCE BUSINESS

 

วีซ่าธุรกิจประเทศฝรั่งเศส

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อนหรือขาว)
  • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน
  • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม
  • สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 เดือน ประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
  • ประกันสุขภาพวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท (ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05)
  • กรณีไปเกิน 30 วัน
   • ให้บริษัทที่ฝรั่งเศสขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE LEMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DDTEFP) แล้วส่งใบอนุญาตตัวจริงกลับมา
   • จดหมายรับรองการออกค่าใช้จ่ายของบริษัท
   • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ได้ที่นี่ 
   ถ้าอยู่ไม่เกิน 90 วัน ถ้าอยู่่เกิน 90 วัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2627-2150 แฟ็ก : 0-2627-2155 อีเมล : visas@ambafrance-th.org
  • เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส จันทร์-ศุกร์ : 08:30—15:30 น.
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 12.00 น. (ต้องยื่นคำร้องแบบนัดหมายล่วงหน้า ดูรายละเอียด 
   คลิกที่นี่
  • เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 14.00 - 15.30 น.
  • เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยhttp://www.france.or.th และ http://www.ambafrance-th.org/
 • หมายเหตุ
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
  • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า