fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> Visa AUSTRALIA BUSINESS

Visa AUSTRALIA BUSINESS

 

วีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรีย

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายสำเนาทุกหน้าทั้งเล่มใหม่ และเก่า(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า(ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัทหรือบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร (บัญชีของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
   - สำหรับผู้ได้รับเชิญจากบริษัทคู่ค้าในเยอรมนีหนังสือเชิญต้องระบุ:
   ชื่อ - นามสกุลของผู้ได้รับเชิญ
   - จุดประสงค์ของการเดินทางและระยะเวลาพำนัก
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล�เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อสัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
  • ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 - 60 วัน
  • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสารและเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
  • บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา