Visa GERMANY TOURIST

 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายสำเนาทุกหน้าทั้งเล่มใหม่ และเก่า(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัทหรือบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
  • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร (บัญชีของบริษัทที่รับรองค่าใช้จ่าย)
  • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
  • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เ